Epilepsi ve Araba Kullanmak

 

 

???????????????????????????????????????????????? ???????11 Nisan, 2002


D?zeltme: 16 Haziran, 2003

Herkes bir ehliyet alma ?midi ta??r .Ehliyeti ald?n?z m? istedi?iniz zaman (tabii bir de araban?z olmal?) istedi?iniz yere gitme ?zg?rl???ne sahip olursunuz.Sizi g?t?recek birini veya toplu ta??ma arac?n? beklemek zorunda? kalmazs?n?z.Epilepsisi olan ki?iler ehliyet? konusunda k?s?tlamalarla kar??la??r.Baz?? ?lkelerde bir kriz bile ge?irenler ciddi problemlerle kar??la??r.Pek ?ok ?lkede? ise? n?betsiz ge?en belli bir d?nem sonunda epilepsisi olan ki?ilere ehliyet verilir.

?Dr. Gregory L. Krauss ba?kanl???nda y?r?t?len? Johns Hopkins Universitesi? ara?t?rma ekibinin? raporuna g?re Amerika’da? yakla??k? 180 milyon s?r?c?den 700,000 tanesinin epilepsisi oldu?u a??klanm??t?r.Kontrol edilemeyen n?betleri olanlar?n araba kazalar?nda risklerinin artt??? ama tam tersine n?betleri kontrol alt?nda olanlar?n araba kazalar?nda bu t?r? risklerinin OLMADI?I belirtilmi?tir. B?ylece pek ?ok yerde epilepsisi olan ki?ilerin araba kullanmalar? i?in kanunlar ve y?netmelikler d?zenlenmi?tir.. Dr. Krauss ve ekibi A.B.D.’deki 50 eyaletteki s?r?c? kurallar?n? ve yasaklamalar?n? incelemi?? ve de?i?ik kurallar saptanm??t?r.

Ara?t?rmac?lar epilepsi olan ki?ilerin araba kullanmalar? i?in iki ana yakla??m oldu?unu bulmu?lar:

 1. N?betsiz ge?en belli bir d?nemin gerekli oldu?u eyaletler? (Washington, D.C. ve 28 eyalet)

?

  1. N?betsiz ge?en 3 ay (7 eyalet).
  2. N?betsiz ge?en 6 ay (14 eyalet).
  3. N?betsiz ge?en 12 ay (6 eyalet ve Washington, D.C.)

 

 1. Epilepsisi olan ki?iyi? doktorun veya sa?l?k heyetinin incelemesi ve karar vermesinin gerekli oldu?u eyaletler? (23 eyalet)

  1. Sadece doktor raporunun yeterli oldu?u eyaletler (10 eyalet).
  2. Belli bir n?betsiz d?nem gerekli olmas?na ra?men doktorlar bu d?nemi k?salt?p uzatabilirler(10 eyalet).Uzmanlar?n hastan?n araba kullanabilirli?ini saptama? metodlar? standart olmad??? i?in doktordan doktora bu d?nem de?i?ebilir.
  3. Klinik? de?erlendirmesi gereklidir (3 eyalet).

Baz? eyaletlerde doktorlar?n epilepsi hastalar?n? trafik m?d?rl?klerine bildirmeleri istenir.Doktor hastas?n? rapor etmezse ve hasta da kazaya neden olursa doktorun ?ok az da olsa dava edilme riski vard?r. Bu da genelde n?betini? bildirmeyen hastalar?n hastal???n do?ru tedavisine bir engeldir.

Ne yaz?k ki epilepsisi olan ki?ilerin araba kullanmas?na y?nelik kanunlar? y?nlendirecek pek az ara?t?rma yap?lm??t?r.Ba?ka bir deyi?le 3,6 ve 12 ayl?k araba kullanmama d?nemleri bu ki?ilerin ayn? d?nemlerde yollarda araba kullanabilmelerine g?reli denenemedi?i i?in de de?erlendirilememi?tir.?lerideki ?al??malar da hem yol emniyetini hem de epilepsisi olan ki?ilerin araba kullanmalar?n? sa?lamak i?in her iki amaca y?nelik? yap?lmal?d?r.

 

 

YEN?LEND?
16 Haziran????? 2003

Dr. Joseph Drazkowski ve ara?t?rma ekibi? taraf?ndan y?r?t?len bir ara?t?rmaya? g?re;(Mayo klinik, Scottsdale, AZ)Arizona eyaletinde n?betsiz araba kullanma d?nemi 12 aydan 3 aya d???r?ld??? zamandan? ?? y?l ?ncesi ve ?? y?l sonras?nda? n?betle ilgili araba kazalar?nda bir art?? OLMADI?I tespit edilmi?tir. (Referans: Drazkowski, J.F., Fisher, R.S., Sirven, J.I., Demaerschalk, B.M., Uber-Zak, L., Hentz, J.G. and Labiner, D. N?betsiz araba kullanma d?nemi 12 aydan 3 aya d???nce Arizonadaki n?betle ilintili araba kazalar?? Mayo klinik? Yay?nlar?, 78:819-825, 2003)

 

 

Epilepsi ve araba kullanmak konular?nda? referans ve daha fazla bilgi i?in:

 1. Krauss, G.L., Ampaw, L. and Krumbolz, A. A.B.D.’deki epilepsi olan ki?ilerin ?zel durumlar?? n?roloji, 57:1780-1785, 2001.
 2. Epilepsi - ?ocuklara N?robilim
 3. Araba kullanmak ve epilepsi

?


G?D?N?Z:

Haberlerde N?robilim

Sinir Sistemini Ke?fet

??indekiler

 

[email]
Send E-mail


Fill out survey


Get Newsletter


Search Pages