METABOLIC DISEASE


Celiac Disease Lead poisoning
Dyslipidemia Metabolic Syndrome
Ethanol Intoxication Obesity
Gout Osteoporosis
Hemochromatosis Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria
Homocystinuria Pseudogout
Hyperhomocyteinemia Venomous Snake Bites
Iron Deficiency Vitamins
Lactose Intolerance Wilson Disease