Name_______________________________

Unipolar Neuron