Name_______________________________

Bipolar Neuron